Podmienky prijatia do MŠ:

Dieťa sa do materskej školy prijíma na začiatku školského roka alebo aj v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita. Prijíma sa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Vek dieťaťa:

 • od 3 do 6 rokov,
 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Potrebné doklady:

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu,
 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • potvrdenie od lekára,
 • kópia rodného listu a preukazu poistenca.

Termín zápisu detí a podávanie žiadostí:

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2024/2025 sa bude konať od 1. do 31. mája 2024. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a dotazník pre rodičov si rodič nájde TU.

Vyplnené tlačivá môže rodič doniesť osobne do materskej škôlky, poslať elektronicky na e-mailovú adresu: info@krasnesady.sk alebo poslať v listinnej podobe na adresu: Súkromná spojená škola Mlynica 1094, org. zložka Súkromná materská škola, 059 91 Mlynica. Rodičia si tieto dokumenty môžu vyzdvihnúť aj priamo v materskej škole po telefonickej dohode. Dieťa je do materskej školy prijaté vtedy, ak riaditeľka materskej školy o jeho prijatí vydala rozhodnutie. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka v mesiaci jún.

Zoznam potrebných vecí pri nástupe do materskej školy:

 • prezúvky,
 • pyžamo,
 • náhradné oblečenie,
 • gumáky,
 • oblečenie vhodné do lesného aj mokrého počasia,
 • pršiplášť,
 • hygienické potreby (zubná pasta, zubná kefka a pohárik na kefku).

Adaptačný pobyt v materskej škôlke

Adaptačný pobyt v našej materskej škole môže mať rôznu dĺžku, prispôsobuje sa a rešpektuje individuálne osobitostí jednotlivých detí a rodičov, môže trvať niekoľko dní, týždňov, najdlhšie však 3 mesiace. Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy.