Vízia

Materská a základná škola uprostred prírody, v ktorej každé dieťa môže objavovať svoje dary a talenty s radosťou a učí sa prevziať zodpovednosť za ich rozvoj.

Cieľ

V spolupráci s rodičmi vychovávať zdravé, šťastné a aktívne deti, ktoré budú tvorcami svojho osobného života, s kompetenciami a hodnotami potrebnými pre rozvoj udržateľného života v 21. storočí.

Prečo?

Slovenské školy navštevuje vyše 800-tisíc detí, z ktorých mnohé nemajú dostatok možností na celostný rozvoj svojej osobnosti v prírodnom prostredí.

Slovenskí školáci patria podľa jedného z meraní PISA (2012) v rámci krajín OECD medzi najmenej šťastných.

Rastie počet detí, ktoré trpia úzkosťami, depresiami a inými psychickými problémami.

Mnohým absolventom škôl po nástupe do práce chýbajú základné praktické a sociálno-emocionálne zručnosti.

Ako?

 • komplexným prístupom k vzdelávaniu pomocou nastavenia obsahu (čo viem), získaných zručností (čo dokážem) a postojov (ako sa správam), cez ktorý deti získavajú kompetencie pre 21. storočie.
 • celostným prístupom k rozvoju dieťaťa – aktívne sa učiť, spolupracovať a cez dialóg s ostatnými poznávať svet a učiť sa spolunažívať, rozvíjať svoju myseľ, telo, ducha a učiť sa zdravo žiť.
 • konceptuálnym vzdelávaním, pri ktorom deti poznávajú fungovanie sveta v súvislostiach a vytvárajú si vlastný príbeh ročníka.
 • cez riadenú prácu s textom, ktorá ho vedie k osvojovaniu si správnych postupov pri učení, podporuje kritické myslenie a rozvíja jeho schopnosť správne sa rozhodovať. Proces učenia je potom dynamický a flexibilný, rešpektujúci tempo dieťaťa a ďalšie aspekty edukačného procesu.
 • budovaním partnerstva medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi, založenom na vzájomnej dôvere.
 • prirodzeným prístupom vzdelávania a prípravy pedagógov podľa modelu SECI, ktorý sa opiera o realitu praxe a podporuje fungovanie pedagógov ako profesijnej učiacej sa komunity.

Naše princípy

 • učenie sa deje kdekoľvek a kedykoľvek.
 • učenie v súvislostiach je prirodzené učenie.
 • aktérmi učenia sú: škola, rodina, prostredie.
 • učenie je zodpovednosťou žiaka.
 • učenie sa končí až fázou dieťaťom ďalej odovzdaných získaných poznatkov.
 • učenie sa ako hľadanie odpovedí ako žiť v škole i mimo nej zmysluplný život.

Profil žiaka

 • osobnosť s dobrým charakterom a morálnymi hodnotami
 • kriticky mysliteľ
 • tvorca vlastného príbehu
 • spolupracovník
 • komunikačne zručný
 • človek otvorený svetu, spojený so svojimi koreňmi