Pedagógovia

PaedDr. Viera Grohová

riaditeľka Súkromnej spojenej školy Mlynica

Celý svoj život sa venujem práci v školstve. Vyštudovala som na PF UPJŠ v Prešove aprobáciu slovenský jazyk – literatúra a hudobná výchova. Pracovala som ako učiteľka na 2. stupni základnej školy, ako školská inšpektorka, riaditeľka ZUŠ a riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. Od roku 2020 som pracovala pre Národný inštitút vzdelávania a mládeže ako konzultantka pre školy v rámci Pilotného overovania projektu rámcových učebných plánov a štandardov. Model nového kurikula a didaktického dizajnu chceme tvoriť spoločne s naším tímom pedagógov aj v Súkromnej spojenej škole v Mlynici.

Drahoslava Magová

garant autentického vzdelávania

Som absolventkou Northeastern State Univerzity v Tulse (USA), odbor Early Childhood Education. Mala som česť pracovať viac ako 14 rokov v jednej z amerických lesných škôl, ktorá má celosvetovú pôsobnosť. Mojím odborným zameraním je vyučovanie v zdravom lesnom prostredí, kde vytváram rôzne aktivity a vediem deti v projektovom vyučovaní. Inšpirovala som sa talianskym spôsobom výučby Reggio Emila, v ktorom si deti obliekajú kabát experta a sú protagonistami svojho učenia. Počas zážitkového vyučovania rozvíjame komunikáciu, spoluprácu, kreativitu i kritické myslenie. Viem, že zážitkovým vyučovaním pripravujeme deti do života, kde tieto vlastnosti budú nevyhnutné.

Robert Sedlák

triedny učiteľ 2.a 3. ročníka

V envirotriedach v Krásnych Sadoch som triednym učiteľom žiakov 2. a 3. ročníka. Som absolventom štúdia primárneho vzdelávania pre 1. stupeň ZŠ na Univerzite Komenského v Bratislave a učiteľstva pre 2. stupeň ZŠ, aprobácie technické práce a telesná výchova. Ako pedagóg som dlhé roky pôsobil vo Walese vo Veľkej Británii, kde som pracoval s deťmi vo veku od 3 do 11 rokov na jednej zo základných škôl.

Som šťastne ženatý a mám dvoch krásnych synov. Vo voľnom čase som veľkým fanúšikom ľadového hokeja, ktorému som sa dlhoročne venoval a crossfitu. Taktiež mám nesmierne rád prírodu a vysokohorskú turistiku.

Martina Kováčová

triedna učiteľka 1. ročníka

Od detstva bolo mojím snom pracovať s deťmi, a preto moje rozhodnutie ohľadom štúdia bolo jednoznačné. Na Prešovskej univerzite som vyštudovala odbor predprimárnej a primárnej pedagogiky aj odbor pedagogika psychosociálne narušených. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti z vysokej školy som naplno uplatnila v mojom prvom zamestnaní v škole v Bratislave, kde som rok pracovala so žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Svoj voľný čas rada využívam čítaním kníh, hraním na klavíri a husliach, turistikou, športovaním alebo doma s rodinou a v prírode. Veľmi rada prijímam výzvy, ktoré ma poháňajú vpred, a preto sa teším, že som dostala príležitosť pracovať v tak motivujúcom prostredí ako sú Krásne Sady.

Lucia Zentková

triedna učiteľka 4. a 5. ročníka

Po ukončení magisterského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a biológie som prijala pozíciu na jednej zo základných škôl v Bratislave. Získala som tam cenné skúsenosti s pedagogickou praxou, ktoré chcem zužitkovať a ďalej rozvíjať v Krásnych Sadoch, kde pracujem ako učiteľka na druhom stupni. Už od mladého veku som milovníčka prírody a kníh, a práve tieto dva moje koníčky sa prelínajú s prácou učiteľky slovenského jazyka a biológie.

Lenka Janoszczyková

vychovávateľka

Od detstva rada tvorím a venujem sa kreatívnym veciam. Čím viac som dospievala, tým viac som cítila, že svoju kreativitu a lásku viem predať ďalej. A kto ju potrebuje viac ako deti? Moje kroky teda smerovali na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala odbor predškolská a elementárna pedagogika a následne som ukončila magisterské štúdium, odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Svoje voľné chvíle trávim maľovaním akrylových obrazov či tvorbou obrazov Spray Paint Art technikou. Rada chodím na huby a ak je dobré počasie, tak občas zleziem v tomto krásnom lesnom prostredí aj nejakú lanovú dráhu.