Kvalitné vzdelávanie s praktickými skúsenosťami
Bezpečné prostredie v prírode a s dostatkom pohybu
Celostný prístup k rozvoju dieťaťa

Vzdelávanie pre 21. storočie

Každý rodič by bol rád, aby svojmu dieťaťu dokázal zabezpečiť kvalitné vzdelanie s kompetenciami pre 21. storočie.

Keď deti vidia zmysel toho, čo sa učia, takéto učenie ich baví, sú “hladní” po nových informáciách a môžu tak napredovať rýchlejšie.

Dnešná neistá doba prináša dôležitý akcent aj na zdravie a bezpečnosť. Sedavý spôsob vyučovania, nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu vplývajú na zdravie detí. V príliš veľkých kolektívoch je niekedy obtiažne všimnúť si, čo dieťa naozaj potrebuje, aby sa mohlo dobre rozvíjať.

Túžbou každého rodiča je, aby z jeho dieťaťa raz vyrástol múdry dospelý, ktorý naplno rozvinie svoj potenciál, ktorý dostal do vienka. Okrem získaných akademických poznatkov by tak škola mala byť miestom, kde dieťa môže rozvíjať všetky stránky svojej osobnosti.

Prvé školské roky sú dôležitým obdobím pre dieťa a rodič sa chce rozhodnúť správne.

Súkromná spojená škola v Krásnych Sadoch ponúka celostné autentické vzdelávanie s využitím inovatívnych metód v bezpečnom prírodnom prostredí pod vedením kvalifikovaných a láskavých pedagógov. V školskom roku 2023/2024 sú otvorené vekovo zmiešané triedy 1. – 5. ročníka. V nasledujúcich rokoch s možnosťou postupovať do vyšších ročníkov.

Čím je naša škola osobitá?

Komplexný prístup k vzdelávaniu

Environmentálnu výchovu, pohyb, umenie a kultúru prepájame so všetkými predmetmi, tak aby sme cez podnetné zážitky prispievali k celostnému rozvoju dieťaťa. Pri spojení akademického, sociálneho i emocionálneho učenia má dieťa možnosť rozvíjať sa celostne. Výučbu vedieme tak, aby získané teoretické znalosti boli prepájané s praxou reálneho života.

Rovesnícke učenie

Malý kolektív nám umožňuje uvidieť jedinečnosť každého dieťaťa a pomáhať mu rozvíjať jeho talenty. Deti sa vzdelávajú vo vekovo zmiešaných skupinách, kde si starší a mladší žiaci môžu vzájomne pomáhať. Takýmto spôsobom rovesníckeho učenia podporujeme spoluprácu, samostatnosť, zodpovednosť, kreativitu, komunikačné schopnosti, kritické myslenie, sociálno-emocionálny vývoj detí.

Zdravé a bezpečné prostredie

Sedenie v laviciach počas výučby je vyvážené dostatočným pohybom v prírode. Deti počas vzdelávacieho procesu, v závislosti od poveternostných podmienok i preberaného učiva, trávia časť dňa vonku. Pobyt na čerstvom vzduchu prispieva k posilňovaniu ich fyzického a psychického zdravia.

Bez starostí s financovaním školy

Ak v súčasnej neistej dobe prídete o prácu, nemusíte mať obavy, ako zaplatíte školné. Sme pripravení podať Vám pomocnú ruku. Počas doby, kedy ste zostali bez práce (maximálne do konca školského roku), školné nemusíte platiť. Polovicu nesplatenej časti školného uhradíte do dvoch rokov, druhú polovicu zaplatíme my.

Výnimočný areál školy

Vyučovací proces sa realizuje v areáli Zariadenia lesnej pedagogiky. Okrem budov postavených s dôrazom na ekologické hľadisko, výučba prebieha aj v prírodnom prostredí a v externých triedach. Žiaci majú podľa ročníkov svoje domovské triedy v budovách Čakanka, Nechtík a Horec. Budova Mak slúži deťom na pohybové aktivity.

Skúsenosti a nadšenie nám pomáhajú

  • 8-ročné skúsenosti spoločnosti Krásne Sady v oblasti edukácie detí,
  • garant autentického vzdelávania detí s 15-ročnými skúsenosťami z USA,
  • pravidelný mentoring našich učiteľov skúseným pedagógom s viac ako 20 -ročnou praxou,
  • 16-členný tím pedagógov a podporného personálu.

Naše autentické vzdelávanie zahŕňa:

  • Navýšený počet hodín prvouky a anglického jazyka v rámci disponibilných hodín.
  • Školský klub.
  • Konverzácie v angličtine 3x týždenne.
  • Základná umelecká škola – výtvarný odbor, hudobný odbor (individuálna hra na hudobný nástroj za poplatok).
  • Krúžky – krúžok šikovných rúk, pohybový, športový, hakľovanie, parkúr, krúžok mladých architektov, krúžok módneho návrhárstva.

Referencie rodičov

Pri záujme o zápis do školy postupujte nasledovne:

1. Napíšte nám a dohodnite si stretnutie.

Stretnite sa s odborným garantom nášho vzdelávania a získajte viac informácií o našej základnej škole.

2. Príďte na Deň otvorených dverí.

Predstavíme Vám areál našich envirotried a zoznámite sa s našimi pedagógmi.

3. Vyplňte žiadosť o prijatie a dotazník.

Žiadosť o prijatie môžete vyplniť kedykoľvek v priebehu roka.

Náš prístup

Ako dieťaťu poskytnúť kvalitné vzdelanie, ktoré mu prinesie hlboké akademické znalosti i sociálne a emocionálne zručnosti, je dnes pre rodičov výzvou. Výzvou sa stáva i to, ako dieťaťu umožniť, aby napredovalo vo svojich talentoch a rozvinulo svoj plný potenciál. Vo veľkých vekovo homogénnych kolektívoch pedagóg častokrát nemá priestor na to, aby každému dieťaťu venoval pozornosť, ktorú si zaslúži.

Rodič neraz čelí aj výzve, ako pre svoje dieťa zabezpečiť také prostredie na vzdelávanie, ktoré bude podporovať jeho imunitu a zdravie. Nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu sa môže odraziť nielen na zdraví dieťaťa, ale môže vplývať aj na jeho motiváciu k učeniu či spôsobovať problémy v jeho správaní.

Odpoveďou na tieto výzvy rodičov môže byť výučba realizovaná v prírode, s prepojením na praktické uplatnenie získaných teoretických poznatkov, v menších vekovo-zmiešaných kolektívoch.

Malé kolektívy umožňujú pedagógom venovať deťom dostatočnú pozornosť. Ak dieťa vyniká v nejakej oblasti, môže dostávať náročnejšie úlohy a zlepšovať sa. Napomáhajú tiež k lepšiemu budovaniu vzájomných vzťahov medzi deťmi a medzi deťmi a pedagógmi.

Pri rovesníckom učení sa v jednej skupine vzdelávajú deti rôzneho veku. Takýto spôsob výučby podporuje u detí rozvoj ich schopností spolupracovať, byť samostatný a zodpovedný, kriticky myslieť či správne komunikovať.

Pri autentickom vzdelávaní, kde dieťa zažíva spojenie teoretických vedomostí s praxou, sa uňho zvyšuje chuť získavať nové poznatky a učiť sa. Vedomosti sa hlbšie uchovávajú a zlepšujú sa vzdelávacie výsledky detí. Pri zapojení prírody ako prirodzeného prostredia na učenie sa zlepšuje ich pozornosť, aj správanie. Dostatok pohybu na čerstvom vzduchu priaznivo vplýva aj na zdravie a psychiku detí.

Ak by ste boli radi, aby Vaše dieťa navštevovalo naše envirotriedy:

1. Dohodnite si stretnutie a navštívte nás. Vyplniť formulár
2. Zúčastnite sa na niektorej z našich akcií. Naše akcie
3. Vypíšte žiadosť o prijatie. Vyplniť žiadosť