Popis projektu

Názov projektu: Areál lesnej pedagogiky – materská škola
Žiadateľ: Krásne Sady Mlynica – servisná a prevádzková, a. s.
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Hlavné aktivity projektu:

  1. Výstavba nového objektu súkromnej materskej školy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania v obci Mlynica.
  2. Obstaranie vnútorného vybavenia.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške : 101291,59 Eur.
Nenávratný finančný prispevok: 91 162, 43 Eur.
Výška finančnej podpory z EÚ: 86 097,85 Eur.