Idea projektu

Krásne Sady je jedinečný stavebný projekt. Svojou filozofiou a zároveň rozsahom je zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku a v jeho širokom okolí.

Krásne Sady v sebe spájajú otázku bývania, vzdelávania i aktívneho trávenia voľného času rešpektujúc pritom ekologické hľadisko. Do projektu sme dôsledne zakomponovali princíp low impact development (LID) – princíp inžinierskeho dizajnu zachovávajúci vodu v krajine s dôrazom na korektné zužitkovanie prírodných vlastností daného prostredia pre zachovanie trvalej udržateľnosti. Jednotlivé objekty v celej lokalite Krásne Sady sú podporené výsadbou postavenou na permakultúrnych princípoch.

Pri voľbe územia sme vychádzali z požiadaviek súčasného človeka – mať nablízku mesto s jeho vybavenosťou a pracovnými možnosťami. Aj preto Krásne Sady vznikli v tesnej blízkosti mesta Poprad.

bývaní sme sa snažili spojiť viacero aspektov, tak aby každý vlastník pozemku našiel v Krásnych Sadoch svoj skutočný domov. A tak pocit domova je tu úzko previazaný s prírodoukvalitnou stravou z vlastnej záhrady, nízkymi nákladmi na bývanie, dostatočným súkromím i aktívnym a zmysluplne stráveným voľným časom. Aby bolo možné skĺbiť všetky tieto atribúty, každý pozemok má netradične veľkú rozlohu – nad 10-tisíc m2.

Tému vzdelávania napĺňame v Zariadení lesnej pedagogiky, ktoré je umiestnené v centrálnej časti Krásnych Sadov. Nachádza sa tu elokované pracovisko Súkromnej spojenej školy v Poprade pre žiakov 1. stupňa a súkromná materská škola. Našu víziu – vytvoriť reálne miesto v prírodnom prostredí, kde sa cez podnetný zážitok bude formovať celistvý človek, rozvíjame aj prostredníctvom environmentálnych programov, letných aktivít či táborov a sprístupňujeme ju tak širokej verejnosti.

Na ploche viac ako 50-tisíc m2 plánujeme v roku 2021 Krásne Sady doplniť o vzorovú organickú výstavbu, pričom tvorba krajiny bude zosúladená s umiestnením stavieb, princípmi feng šuej a potrebami budúcich majiteľov. Inovatívne riešenia pri výstavbe a energetike celého územia budú smerovať k pozitívnej uhlíkovej stope.

Znakmi projektu Krásne Sady sú: dostupnosť, nezávislosť a pokrokovosť. Krásne Sady je projekt pre všetkých, ktorí myslia dopredu – na budúcnosť svojich detí i na budúcnosť planéty.

Prečo bývať v Krásnych Sadoch?

Ekologické bývanie v lone prírody, zároveň však blízko mesta.
Moderné technológie v súlade s prírodou vám znížia náklady na život.
Vaša záhrada Vám dá možnosť potravinovej sebestačnosti a nezávislosti.
Život vo vlastnej záhrade vám ušetrí mnoho času a peňazí, voľný čas tak budete môcť venovať deťom, rodine či koníčkom.
Vaše deti nebudú vyrastať na uliciach, medzi autami a panelákmi, ale detstvo prežijú lezením po stromoch a hrami na lúkach.
Ani s tou najmodernejšou hračkou sa deti nenaučia toľko o svete, ako keď budú pozorovať prírodu.
Život v Krásnych Sadoch vám poskytne nové príležitosti na podnikanie a bártrovanie medzi susedmi.
Obklopení zeleňou a tichom sa zbavíte stresu a nabijete sa novou pozitívnou energiou.

Popis projektu

Názov projektu: Areál lesnej pedagogiky – materská škola
Žiadateľ: Krásne Sady Mlynica – servisná a prevádzková, a. s.
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Hlavné aktivity projektu:

  1. Výstavba nového objektu súkromnej materskej školy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania v obci Mlynica.
  2. Obstaranie vnútorného vybavenia.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške : 101291,59 Eur.
Nenávratný finančný prispevok: 91 162, 43 Eur.
Výška finančnej podpory z EÚ: 86 097,85 Eur.