Otvárame základnú umeleckú školu

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) bude od septembra 2024 súčasťou Súkromnej spojenej školy (SSŠ) v Krásnych Sadoch Mlynica. Otvárame štúdium v 4 umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom.

SZUŠ prijíma od nového školského roku talentované deti od 5 do 15 rokov.
Štruktúra štúdia v umeleckých odboroch je nasledovná:
Prípravné štúdium – pre 5-ročné a nadané 4-ročné deti materských škôl.
Prvé základné štúdium – pre žiakov základných škôl, ktorí po ukončení prvej časti získavajú primárne vzdelanie a po ukončení druhej časti nižšie sekundárne vzdelanie.
Rozšírené štúdium – s pridaním 1 vyučovacej hodiny týždenne pre nadaných žiakov základných škôl pripravujúcich sa na štúdium na konzervatóriá, stredné a vysoké školy umeleckého zamerania.
Skrátené štúdium – pre žiakov pripravujúcich sa na štúdium na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania.

Ako a kedy sa môžete prihlásiť?
Talentové skúšky sa v SZUŠ Krásne Sady Mlynica uskutočnia v dňoch 5. – 8. júna 2024
– hudobný odbor 4. júna 2024 od 13:00 – 15:30 hod – budova Lipa
– výtvarný odbor 5. júna 2024 od 13:00 – 15:30 hod – budova Lipa
– tanečný odbor 5. júna 2024 od 13:00 – 15:30 hod – budova Mak
– literárno-dramatický odbor 8.júna 2024 od 13:00 – 15:30 hod – budova Lipa

Hudobný odbor: hudobné nástroje
hra na gitare, hra na husliach, hra na klavíri, hra na zobcovej a priečnej flaute, spev

Výtvarný odbor:
klasické vyučovanie – kresba, maľba, grafika, modelovanie a dekoratívna činnosť
 
Na prijímacích skúškach si overujeme tieto schopnosti:
Hudobný odbor
-hudobný sluch (zaspievať zahraný tón alebo skupinu tónov)
-rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
-spev dvoch ľubovoľných piesní
-pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitom hudobnom nástroji

Literárno–dramatický odbor
-pohybové schopnosti
-recitačné schopnosti – je potrebné si pripraviť ukážky (poézia, próza)
-herecký prejav

Tanečný odbor
-hudobné a pohybové schopnosti
-telesnú spôsobilosť
-rytmické cítenie

Výtvarný odbor
-schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
-stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy

Výsledky prijímacích skúšok budú rodičom detí oznámené do 15. júna 2024.

Aký je náš cieľ?
Naším cieľom je v jednotlivých umeleckých odboroch: 
• poskytnúť deťom/žiakom v súlade s ich možnosťami a potrebami základy umeleckého vzdelania;
• umožniť deťom/žiakom tvorivú umeleckú sebarealizáciu a využitím inovačných metód a foriem práce podporovať rozvoj ich kritického myslenia;
• podporovať rozvoj kľúčových kompetencií a vychovať zo žiakov kultúrnu osobnosť po stránke umeleckej, sociálnej aj emocionálnej;
• pripraviť žiakov po odbornej stránke na štúdium na konzervatóriá, stredné školy umeleckého zamerania;
• vytvoriť pre žiakov také podmienky a pracovnú atmosféru, aby sa mali záujem aktívne alebo pasívne umelecky angažovať a celoživotne sa umelecky vzdelávať.

Na čo sa zameriavame?
Stredobodom našej pozornosti je dieťa, objavovanie jeho talentov a rozvoj jeho potenciálu.
V procesoch a činnosti SZUŠ sa zameriavame na: 
-rozvoj dominantnej umeleckej inteligencie každého dieťaťa/žiaka;
-pestovanie sociálnych pravidiel a zručností a potrebných pracovných návykov;
-rozvoj vyšších poznávacích procesov tvoriacich východiskový základ pre tvorivú umeleckú sebarealizáciu prostredníctvom umenia;
-využitie kooperatívneho a projektového vyučovania;
-to, aby sa učiteľ stal sprievodcom žiaka na jeho ceste poznávania umenia a objavovania nových poznatkov pomocou inovačných stratégií a metód;
-vyvážený rozvoj kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky žiakov;
-také štrukturovanie umeleckej činnosti, ktorá umožní žiakom pestovať si zdravý životný štýl, bez tabaku, bez drog a iných negatívnych javov prejavujúcich sa v živote spoločnosti. 

Bližšie informácie: u riaditeľky školy Viery Grohovej, tel. č. 0903 024 945.
Elektronickú prihlášku môžete vyplniť na tomto odkaze: https://szuskrasnesady.edupage.org/